SKŁADANIE WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ W TRYBIE ROZPRAWY KARNEJ ZDALNEJ

Powyższe reguluje treść art. 374§9 k.p.k. w zw. z art.517ea§1 k.p.k. Zgodnie z w/w przepisami- pisma procesowe można odczytać na posiedzeniu z tą chwilą wywołują one skutki prawne i uznawane są za czynności dokonane w formie ustnej.

Sąd ma obowiązek informować przy najbliższej czynności procesowej oskarżonego i obrońcę o pismach procesowych które wpłynęły do akt sprawy, a na wniosek w/w osób ma obowiązek odczytać treść tych pisma.

Wszelkie wnioski i oświadczenia w trybie rozprawy zdalnej należy składać ustnie. Przygotowane na piśmie- winny zostać odczytane przez wnioskującego.

Autor: Adwokat Aleksandra Kurowska-Wójcik

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

ROZPRAWA ONLINE- w sprawach karnych

Stały dobowy wzrost zachorowań na koronawirusa COVID-19, pojawiące się nowe obostrzenia prowadzące do ograniczeń w przemieszczaniu i ograniczenia bezpośrednich kontaktów między osobami to zupełnie nowa rzeczywistość z którą przychodzi mierzyć się nie tylko Nam profesjonalnym pełnomocnikom ale także Stronom postępowań i świadkom.

Stajemy częstokroć przed wyborem totalnego paraliżu postępowania- co oznacza wydłużenie w czasie procedowania w sprawie i w przypadku gdy wobec oskarżonego stosowany jest tymczasowy areszt ujemnych konsekwencji bądź posiłkowania zupełnie nową formą m.in. rozpraw online, których dopuszczalność w postępowaniach karnych budzi uzasadnione wątpliwości.

Prekursorem rozpraw online w postępowaniach karnych jest Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi. Na mocy zarządzenia Prezesa tego sądu (zarządzenie nr 52/2020 r. z dnia 28.05.2020 r.) zapewniony został udział publiczności w trakcie rozpraw i posiedzeń jawnych przez Internet dzięki wprowadzeniu tzw. elektronicznych kart wstępu.

Sam wniosek o wydanie takiej elektronicznej kary wstępu w charakterze publiczności na rozprawę bądź posiedzenie jawne uznać należy za przejrzysty i stosunkowo łatwy do wypełnienia- oczywiście mówimy o osobach, które potrafią obsługiwać komputer, korzystać z zasobów Internetu i mają pewne doświadczenie w obsłudze aplikacji umożliwiających porozumiewanie się na odległość- tym samym udział publiczności na rozprawie karnej w trybie zdalnym może zostać zapewniony na zadowalającym poziomie, co jest niezbędne dla urzeczywistnienia zasady jawności.

Dopuszczalność przeprowadzenia rozprawy online w sprawach karnych na gruncie art. 39 pkt. 8  ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz  uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. tarcza 4.0) a także mając na uwadze treść art. 374§1 k.p.k.  nie budzi wątpliwości, przy czym regulacja zawarta w art. 374§1 k.p.k. ma charakter regulacji stałej tj. jej czas obowiązywania nie jest związany z trwaniem stanu epidemii.

Uprawnionym do zarządzenia zdalnego udziału stron w rozprawie karnej jest przewodniczący.

Uprawnionymi do udziału w zdalnej rozprawie są: prokurator, oskarżony, oskarżyciel prywatny i oskarżyciel posiłkowy pozbawieni wolności i obrońca oskarżonego pozbawionego wolności.

A zatem uprawnienia do złożenia wniosku o udział zdalny w rozprawie nie posiada oskarżyciel publiczny inny niż prokurator.

Przy czym obrońca oskarżonego pozbawionego wolności który chciałby brać udział w rozprawie w formie zdalnej winien przebywać w tymże czasie albo w miejscu przebywania oskarżonego (areszt śledczy/zakład karny) albo w sądzie gdzie toczy się rozprawa. I tutaj pojawia się zasadniczy problem dotyczący możliwości kontaktu obrońcy z oskarżonym w sytuacji gdy w/w osoby przebywać będą w trakcie rozprawy w różnych miejscach.

W takim wypadku istnieje możliwość zarządzenia przerwy w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego obrońcy z oskarżonym ale o powyższym decyduje Sąd w oparciu o nieostre kryteria co może prowadzić do utrudnienia realizowania przez oskarżonego jego elementarnego prawa do obrony.

Także wątpliwości budzi zapewnienie udziału tłumacza w rozprawie w trybie online w sytuacji gdy oskarżony nie włada językiem polskim w sytuacji.

 

Autor: Adwokat Aleksandra Kurowska-Wójcik

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz